Tjänster till företag

Föreläsningar/Workshops (praktiska övningar i stresshantering blandat med teori och gemensamma diskussioner)

Handledning/coachning till chefer och ledare

Handledning/coachning till arbetslag, arbetsgrupper eller enskilda medarbetare 

Kartläggning av stressnivå hos enskilda individer och/eller grupp (hur medarbetarna mår stressmässigt)

Kartläggning av organisationens stressfaktorer (vad det är som stressar medarbetarna på arbetet)

Samtalsstöd

Avslappningsmassage (där antingen Caroline kommer till er eller ni kommer till Caroline)

Alla tjänster och priser bestäms i överenskommelse med er och är flexibla efter era behov!

 

Paketerbjudanden!

Guldpaketet:

 • 1 kostnadsfri föreläsning ”Den livsviktiga återhämtningen” (90 min)
 •  3 st workshops à 90 min där vi tillsammans genomför praktiska övningar samt diskuterar och reflekterar över stress utifrån olika teman.
 •  Gemensamma övningar i avslappning och medveten närvaro, 30 min/vecka i 5 veckors tid (Caroline kommer till företaget/alternativt leder övningarna över Skype)
 •  15 st enskilda stresshanteringssamtal (antingen på ert kontor, mitt kontor eller via video- eller telefonsamtal.

Ni kan självklart sprida ut de olika delarna över så lång tid som ni vill.

Pris:  34 700 kr +moms 

Silverpaketet

 • 1 kostnadsfri föreläsning ”Den livsviktiga återhämtningen” (90 min)
 • 2 st workshops à 90 min där vi tillsammans genomför praktiska övningar samt diskuterar och reflekterar över stress utifrån olika teman.
 • Gemensamma övningar i avslappning och medveten närvaro, 30 min/vecka i 5 veckors tid (Caroline kommer till företaget/alternativt leder övningarna över Skype)
 • 10 st enskilda stresshanteringssamtal (antingen på ert kontor, mitt kontor eller via video- eller telefonsamtal.

Ni kan självklart sprida ut de olika delarna över så lång tid som ni vill.

Pris:  24 700 kr +moms

Bronspaketet

 • 1 kostnadsfri föreläsning ”Den livsviktiga återhämtningen” (90 min)
 • 2 st workshops à 90 min där vi tillsammans genomför praktiska övningar samt diskuterar och reflekterar över stress utifrån olika teman.
 • 5 st enskilda stresshanteringssamtal (antingen på ert kontor, mitt kontor eller via video- eller telefonsamtal.

Ni kan självklart sprida ut de olika delarna över så lång tid som ni vill.

Pris: 14 700 kr +moms

 

Varför ska du som chef/ledare satsa pengar på det här?

Som arbetsgivare har man ett tungt ansvar att skapa en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa. Att vara arbetsgivare idag är i sig ingen lätt uppgift och ansvaret att se till att andra också mår bra, kan ibland kännas som ett relativt ensamt och svårt uppdrag. Men då finns jag här för att hjälpa dig/er!

Med min blandning av personlig erfarenhet av utmattning, min djupa teoretiska kunskap om stress, min kunskap i praktisk stresshantering samt min pedagogiska bakgrund som lärare och specialpedagog) har jag något som inte många andra har inom detta område.

Så bara hör av dig, kommer vi överens om ett upplägg, anpassat efter just ER verksamhet!

Här kommer lite information arbetsrelaterad stress också som kan vara bra att läsa.

Hälsningar Caroline

 

Exempel på signaler på hög arbetsbelastning och stress är:
• övertidsarbete, att man tar med arbete hem eller hoppar över raster eller luncher
• hög arbetsintensitet under långa perioder
• upplevelse av otillräcklighet
• bristande motivation, nedstämdhet
• psykosomatiska symptom: värk, sömnbesvär, mag-tarmbesvär
• låg kvalitet på eller sen leverans av arbetsresultat
• sjukskrivningar, sjuknärvaro
• hög personalomsättning                                                                                                                • konflikter, samarbetssvårigheter, kränkande särbehandling
• olyckstillbud.

Två av de främsta riskerna för att arbetsrelaterad stress ska uppkomma är hög arbetsbelastning och problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen. Några andra vanliga risker är skiftarbete, ensamarbete och brister i den fysiska miljön.

Till de grundläggande resurserna för att klara kraven i arbetet och för att förebygga arbetsrelaterad ohälsa räknas
• tillräckliga kunskaper och erfarenheter för arbetsuppgifterna
• möjligheter till återhämtning
• stöd från omgivningen
• inflytande över sina arbetsförhållanden.

Definitioner av krav och resurser i arbetet
Krav är de aspekter av arbetet som kräver varaktiga fysiska eller psykiska ansträngningar.
Resurser är de aspekter av arbetet som tjänar till att uppnå målen för arbetet eller minska kraven i arbetet.

Balansen mellan krav och resurser kan illustreras med hjälp av en våg. Om kraven ökar fylls den vänstra vågskålen på och då behöver man tänka på att också tillföra resurser i den högra vågskålen för att vågen ska kunna väga jämnt.

Förebygg arbetsrelaterad stress
Arbetsrelaterad stress behöver hanteras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det är arbetsgivaren som ansvarar för detta.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet kan beskrivas i fyra steg:
1. Undersök arbetsmiljön.
2. Bedöm riskerna.
3. Åtgärda riskerna, skriv en handlingsplan.
4. Kontrollera att åtgärderna har fungerat.

Det finns många olika sätt att systematiskt undersöka de risker som finns i arbets-miljön. Anpassa sättet till er verksamhet. Ni kan exempelvis samla in uppgifter i samverkan genom att föra en dialog om riskfyllda arbetsförhållanden och arbetskrav i den dagliga verksamheten.

Undersökningen kan ske inom ramen för olika typer av mötesformer som:
• medarbetarsamtal
• arbetsplatsträffar
• arbetsgruppsmöten
• skyddskommittémöten
• ledningsmöten.

Särskilda enkätundersökningar där medarbetarna har möjlighet att vara anonyma kan ge värdefulla uppgifter om upplevda brister, till exempel stress, och orsakerna till dessa.

För det mesta uppstår obalans och stress genom att flera risker och belastande faktorer samverkar. Det är mer ovanligt att arbetsrelaterad stress beror på ett enstaka förhållande eller en enskild faktor.

Exempel på förhållanden som kan ge upphov till stress:

Krav
• Oklara förväntningar på arbetsinsatser
• Påfrestningar som genereras av hot och våldsrisker
• Krävande kontakter med klienter, kunder, anhöriga med flera
• Krav som genereras av svåranvända IT-system
• Stor arbetsmängd

Bristande resurser
• Avsaknad av stöd från chefer
• Avsaknad av stöd från kollegor
• Otillräckliga kunskaper
• Otillräckligt med tid, personal eller tekniska hjälpmedel
• Oklara befogenheter

Alla arbetstagare på en arbetsplats utsätts normalt inte för samma stressrelaterade förhållanden. Riskförhållandena kan skilja sig åt mellan yrken, arbetsgrupper och funktioner. Det gäller att väga in sådana skillnader vid sammanställningen av under-sökningens resultat, för att på så vis underlätta att identifiera gemensamma orsaker till stressen och utforma lämpliga åtgärder.

Källa : Arbetsmiljöverket